Wodne Ochotniczne Pogotowie Ratunkowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej WOPR, działa na mocy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej oraz na podstawie niniejszego statutu. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, działającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego władz naczelnych miasto Warszawa. WOPR posiada osobowość prawną. WOPR opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. http://www.wopr-podlaskie.pl/